ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ (“ កិច្ចព្រមព្រៀង”) នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយនិងរវាង ថែទាំសុខភាពខេម៉ាន់។ និងសាខារបស់ខ្លួន, ផលិតផលកៅស៊ូខូ។ អាយ។ និង កម្មផល (សមូហភាព“ កានម៉ាន”) និងអ្នកផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើអាចអនុវត្តបានក្នុងនាមអង្គភាពដែលអ្នកជា ការប្រើ គេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយ (ជារួម“ អ្នក” ឬ“ របស់អ្នក”) សម្រាប់របស់យើង កៅអីរុញ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់គ្រងការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Karman របស់អ្នក www.KarmanHealthcare.com និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិឬដំណើរការដោយ Karman (“ គេហទំព័រ”) និងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយ Karman តាមរយៈគេហទំព័រណាមួយ (“ សេវាកម្ម”) ដូច្នេះសូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថ្ងៃទី ៩ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ ។

តាមការចូលឬ ការប្រើ គេហទំព័រណាមួយឬផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មអ្នកយល់ស្របថាអ្នកបានអានហើយយល់ស្របនិងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានចែងពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដកសិទ្ធិនិងការលើកលែងនៃសិទ្ធិថ្នាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមថានឹងត្រូវចងសូមកុំចូលទៅគេហទំព័រណាមួយឬប្រើសេវាកម្មណាមួយ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបំពេញបន្ថែមប៉ុន្តែមិនជំនួសឱ្យល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយរបស់អ្នកគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមានជម្លោះរវាងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្រប់គ្រង។

សេវាកម្មខ្លះមានល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលអ្នកប្រើឬបង្កើតគណនីដើម្បីប្រើសេវាកម្មបែបនេះ។ ប្រសិនបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមសម្រាប់សេវាកម្មជាក់លាក់នោះលក្ខខណ្ឌបន្ថែមនឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់សេវាកម្មនោះ។ កុំប្រើសេវាកម្មណាមួយដែលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមលុះត្រាតែអ្នកយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទាំងនោះ។

ការប្រើ គេហទំព័រនិងសេវាកម្ម។

ការផ្តល់សិទ្ធិ។ ដោយអនុលោមតាមការអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាម៉ានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិមានកំណត់មិនផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មនិងខ្លឹមសារនិងសម្ភារៈណាមួយដែលមានសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឬ សេវាកម្មសម្រាប់តែគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានអាស្រ័យលើដែនកំណត់បន្ថែមដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មជាក់លាក់មួយឬការណែនាំណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលកាម៉ានអាចផ្តល់ជូនពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

គណនីនិងការចូលប្រើ។ ដើម្បីប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់អ្នកត្រូវតែបង្កើតគណនី អាចចូលបាន តាមរយៈឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកនិងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នករួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ការប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ បុគ្គលិកកាម៉ាននឹងមិនសួររកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានសួររកលេខសម្ងាត់របស់អ្នកឬប្រសិនបើអ្នកជឿថាមាននរណាម្នាក់អាចទទួលបានលេខសំងាត់របស់អ្នកសូមទាក់ទង Karman អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលប្រើអ៊ិនធឺណិតផ្នែករឹងឬសូហ្វវែរដែលចាំបាច់ឬសមស្របដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។

ការបញ្ចប់។ អ្នកអាចបញ្ឈប់ការចូលប្រើឬ ការប្រើ គេហទំព័រឬសេវាកម្មនៅពេលណាមួយ។ កានអាចបញ្ចប់ការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកប្រសិនបើវាជឿជាក់ថាអ្នកបានរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគេហទំព័រឬប្រើសេវាកម្មទេ។ ប្រសិនបើការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ Karman អាចប្រើមធ្យោបាយណាមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាផែនទីអាយភីនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក អ្នក​ផ្តល់​សេវា។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបន្តដោយគ្មានកំណត់លុះត្រាតែនិងរហូតដល់ Karman ជ្រើសរើសបញ្ចប់វាដោយមិនគិតថាគណនីណាដែលអ្នកបើកត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអ្នកឬ Karman ឬថាតើអ្នកបន្តប្រើឬបន្តមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មនោះទេ។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ ការប្រើ គេហទំព័រឬសេវាកម្មមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិណាមួយចំពោះសម្ភារៈឬមាតិកាណាមួយដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកដែលទាំងអស់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Karman អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬផ្សេងទៀត អង្គភាពនិងត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនត្រូវប្រើបង្ហាញសម្តែងចម្លងចម្លងបង្កើតឡើងវិញតំណាងសំរបសំរួលបង្កើតស្នាដៃដេរីវេពីការចែកចាយការបញ្ជូនអនុប្រយោគឬបើមិនដូច្នោះទេចែកចាយឬធ្វើឱ្យអាចប្រើបានតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយមិនថាសម្ភារៈឬខ្លឹមសារណាមួយដែលមានសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក នៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើកលែងតែមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មជាក់លាក់ណាមួយ។ ការប្រើ គេហទំព័រឬសេវាកម្មមិនផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នកក្នុងការប្រើពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មសំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មឬរបស់ផ្សេងទៀតដែលប្រើក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ រទេះរុញ ផលិតផល។

ការ​ឆ្លើយតប​របស់​អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជូនគំនិតយោបល់ឬអ្វីផ្សេងទៀតអំពីគេហទំព័រឬសេវាកម្ម (ដូចជាវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្មណាមួយប្រសើរឡើង) ទៅកាម៉ានអ្នកយល់ព្រមថាកាម៉ានអាចប្រើមតិនោះដោយហេតុផលណាមួយដោយគ្មានការទូទាត់ឬសំណងផ្សេងទៀតដល់អ្នកជារៀងរហូតនិង ទូទាំងពិភពលោក។ កុំបញ្ជូនមតិយោបល់ណាមួយទៅ Karman ដែលអ្នកមិនចង់ផ្តល់សិទ្ធិបែបនេះ។

គេហទំព័រនិងមាតិការបស់ភាគីទីបី។ កានម៉ានអាចផ្តល់នូវការចូលប្រើគេហទំព័រសម្ភារៈឬព័ត៌មានភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រសម្ភារៈឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបីរបស់អ្នកនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះដែលអ្នកនិងភាគីទីបីយល់ព្រម។ កានម៉ាន់អាចប្រើសម្ភារៈរបស់ភាគីទីបីឬព័ត៌មានភាគីទីបីផ្សេងទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ អ្នកយល់ស្របថាកាម៉ានមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្ភារៈឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបីឡើយមិនថាសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានចូលដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកឬប្រើដោយកាម៉ានក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មរួមទាំងថាតើព័ត៌មាននោះត្រឹមត្រូវឬថាតើព័ត៌មានសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែរឬទេ ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។ អ្នកយល់ស្របថាកាម៉ានមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះថាតើព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបីដែលអ្នកអាចចូលប្រើបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការឬដំណើរការគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយឬលក់ដោយភាគីទីបីណាមួយ (រួមទាំងតាមរយៈឬតាមរយៈ គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី) ឬសម្រាប់សកម្មភាពឬភាពអសកម្មណាមួយរបស់ភាគីទីបី

ការប្រព្រឹត្តហាមឃាត់។ នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មអ្នកអាចប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មនិងសម្ភារៈឬខ្លឹមសារណាមួយដែលមានសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកតាមតែបានអនុញ្ញាតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលអាចអនុវត្តបាន ចំពោះសេវាកម្មជាក់លាក់មួយហើយដោយមិនកំណត់ចំនួនខាងលើនេះក្នុងករណីណាក៏ដោយអ្នកនឹងមិនប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មឬសម្ភារៈឬខ្លឹមសារណាមួយដែលមានសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកទេ៖ (ខ្ញុំ ) រំលោភបំពានរំលោភឬបំពានសិទ្ធិរបស់ភាគីណាមួយ (ii) រំខានឬរំខានដល់សន្តិសុខការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការផ្តល់ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្ម។ (iii) ជ្រៀតជ្រែកឬបំផ្លាញគេហទំព័រឬសេវាកម្ម។ (iv) ក្លែងខ្លួនជាបុគ្គលឬអង្គភាពផ្សេងបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គលឬអង្គភាព (រួមទាំងកាម៉ាន) ឬប្រើអត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយ។ (v) ព្យាយាមដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ (vi) ចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្នុងការបញ្ជូន“ សារឥតបានការ” សំបុត្រខ្សែសង្វាក់សំបុត្រឥតបានការឬប្រភេទផ្សេងទៀតនៃការស្នើសុំដែលមិនមានការស្នើសុំ។ (vii) ប្រមូលដោយដៃឬតាមរយៈដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមពីពួកគេឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រឬសេវាកម្ម។ (viii) បញ្ជូនព័ត៌មានមិនពិតឬបំភ័ន្តទៅកាម៉ាន់ (ix) រំលោភលើច្បាប់បទបញ្ជាឬបទបញ្ជាណាមួយ (x) ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់ភាគីទីបីក្នុងការប្រើប្រាស់ឬរីករាយជាមួយគេហទំព័រឬសេវាកម្ម។ (xi) ផ្នែកស៊ុមនៃគេហទំព័រនៅក្នុងគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ឬ (xii) ជួយភាគីទីបីណាមួយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលហាមឃាត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ការផ្លាស់ប្តូរ។ កានអាចផ្លាស់ប្តូរឬបញ្ឈប់គេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយនៅពេលណាមួយដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ កានម៉ាន់អាចកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានគ្រប់ពេល។ ការជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រឬសេវាកម្ម។ ការកែប្រែនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលដប់បួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានប្រកាសលុះត្រាតែកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពផ្សេងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែឬច្បាប់ជាធរមានតម្រូវឱ្យមានការដាក់ពាក្យមុន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែសម្រាប់គេហទំព័រឬសេវាកម្មអ្នកត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មនោះ។

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន។ អ្នកយល់ស្របថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់កាម៉ាន់គ្រប់គ្រងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែល Karman អាចប្រមូលប្រើប្រាស់និងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ការរំលោភសិទ្ធិ។ Karman គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាភាគីទីបីណាមួយកំពុងរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកឬរំលោភបំពានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកដោយការប្រើប្រាស់ឬការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ការបដិសេធការលើកលែងការដាក់កម្រិតនិងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍។

ការបដិសេធចំពោះការធានា។ ខាម៉ានផ្តល់ជូនគេហទំព័រនិងសេវាកម្មនៅលើមូលដ្ឋាន "តាមដែលអាចធ្វើបាន" និង "តាមលទ្ធភាពដែលអាចរកបាន" ។ កាម៉ាន់មិនត្អូញត្អែរឬរអ៊ូរទាំថាគេហទំព័រសេវាកម្មសេវាកម្មរបស់ពួកគេការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ជូនក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រឬសេវាកម្ម៖ (ខ្ញុំ) នឹងមិនមានការរំខានឬមានសុវត្ថិភាព (២) នឹងមិនគិតថ្លៃដោយអចេតនា។ (III) នឹងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកឬ (IV) នឹងដំណើរការនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឬជាមួយហាដវែរឬសូហ្វវែរផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រើ។ ខាម៉ានមិនមានការធានាផ្សេងពីនេះដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការបដិសេធនេះមិនទាមទារណាមួយនិងការធានារ៉ាប់រងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់ការធានានៃសិទ្ធិបុត្រសម្ព័ន្ធ កាមេនមិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬការធានាដោយការគោរពចំពោះសម្ភារៈភាគីទី ៣ ព័ត៌មានព័ត៌មានទំនិញឬសេវាកម្មអ្វីដែលទទួលបានឬទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រណាមួយដែលផ្តល់ដោយឬតាមការភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រឬសេវាកម្មផ្សេងៗ ច្បាប់រដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានដែនកំណត់ចំពោះការធានារ៉ាប់រងដែលមានចែងឬការលើកលែងឬការដាក់កំហិតនៃការខូចខាត CERTAIN ដូចជាមួយចំនួនឬទាំងអស់នៃការបដិសេធខាងលើការលើកលែងឬការដាក់កំហិតអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេហើយអ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែម។

ការលើកលែងនៃការខូចខាត។ កាមេននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទី ៣ ណាមួយឡើយចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយអចិន្រ្តៃយ៍ដោយអយុត្តិធម៌ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការខូចខាតពិសេស (រួមបញ្ចូលទាំងគ្មានដែនកំណត់ការខូចខាតទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលឬការងារផ្សេងទៀត) ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយមិនគិតគូរពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពលើអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានកំណត់ទោះបីជាមានការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតមានឡើងក៏ដោយ។

ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ។ មិនថាទំនួលខុសត្រូវសរុបរបស់ខាមៀនកើតឡើងពីការទាក់ទងឬការទាក់ទងជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេហទំព័រឬសេវាកម្មដែលលើសពីចំនួនដែលបានបង់សម្រាប់សេវាកម្មនោះទេ។

សិទ្ធិច្បាប់រដ្ឋ។ ច្បាប់រដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានដែនកំណត់ចំពោះការធានារ៉ាប់រងដែលមានចែងឬការលើកលែងឬការដាក់កំហិតនៃការខូចខាត CERTAIN ដូចជាមួយចំនួនឬទាំងអស់នៃការបដិសេធខាងលើការលើកលែងឬការដាក់កំហិតអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេហើយអ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែម។ គ្មានដែនកំណត់ឬកែប្រែដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានការបដិសេធមិនទទួលយកការលើកលែងនិងការដាក់កំហិតត្រូវបានអនុវត្តទោះបីជាមានគោលបំណងអ្វីក៏ដោយដែលអាចនាំឱ្យបរាជ័យនូវគោលបំណងសំខាន់របស់វា។

មារយាទ។ អ្នកយល់ព្រមសងបំណុលការពារនិងកាន់ Karman និងនិយោជិតរបស់ខ្លួនភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបុត្រសម្ព័ន្ធparentsពុកម្តាយនាយកក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមន្រ្តីសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុន (“ ភាគីដែលបានសងជំងឺចិត្ត”) ដោយមិនបង្កការខូចខាតការខូចខាតការខាតបង់ឬការចំណាយផ្សេងៗ ដែនកំណត់ថ្លៃឈ្នួលនិងថ្លៃដើមមេធាវី) ដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងភាគីទីបី ការទាមទារតម្រូវការឬសកម្មភាព (“ការទាមទារ”) នាំយកឬអះអាងប្រឆាំងនឹងភាគីណាដែលបានសងជំងឺចិត្ត៖ (i) ការចោទប្រកាន់ការពិតឬកាលៈទេសៈដែលបង្កឱ្យមានការរំលោភបំពានដោយអ្នកពីការផ្តល់ជូនណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬ (ii) ដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងឬទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់សំណងដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ Karman អាចតាមឆន្ទានុសិទ្ធិនិងដាច់ខាតរបស់ខ្លួនក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការរៀបចំរបស់ ការទាមទារ នៅក្នុងការចំណាយនិងការចំណាយតែមួយគត់របស់អ្នក។ ដោយមិនកំណត់អ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអ្នកមិនអាចតាំងចិត្តសម្របសម្រួលឬក្នុងលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលបោះចោលរបស់ណាមួយឡើយ ការទាមទារ ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីខាម៉ាន

វិវាទ។

ច្បាប់​គ្រប់គ្រង។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងបកស្រាយនិងអនុវត្តដោយគោរពច្បាប់ទាំងអស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយមិនគិតពីបទប្បញ្ញត្តិណាមួយដែលគ្រប់គ្រងទំនាស់ច្បាប់។

ដំណោះស្រាយក្រៅផ្លូវការ។ ប្រសិនបើអ្នកមានវិវាទណាមួយជាមួយយើងឬភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដែលកើតចេញពីការទាក់ទងឬភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រឬសេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមទាក់ទងមកយើង ផ្តល់ការពិពណ៌នាសង្ខេបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីជម្លោះនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក (រួមទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើរបស់អ្នកប្រសិនបើជម្លោះរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងគណនី) ។ ហើយទុកពេលឱ្យកាម៉ាន ៣០ ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមការពេញចិត្តរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើកានមិនដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការចរចាដោយសុចរិតភាពក្រោមដំណើរការក្រៅផ្លូវការនេះអ្នកអាចបន្តជម្លោះនេះដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាលខាងក្រោម។

កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាល។ រាល់ការទាមទាររបស់កានម៉ាន់ឬការទាមទារដោយអ្នកដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដំណោះស្រាយក្រៅផ្លូវការដែលកើតឡើងពីការទាក់ទងឬភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែអះអាងជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងអាជ្ញាកណ្តាលដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាគមអាជ្ញាកណ្តាលអាមេរិច (“ អេអេអេអេ”) នៅក្នុង អនុលោមតាមវិធានអាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងនីតិវិធីបន្ថែមសម្រាប់វិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកប្រើប្រាស់។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងផ្នែកនីមួយៗរបស់វាជាភស្តុតាងនៃប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តររដ្ឋនិងច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាលសហព័ន្ធ (៩ USC §9, et ។ seq ។ ) នឹងអនុវត្តនៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់និងគ្រប់គ្រងការបកស្រាយនិងការអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាលនិងដំណើរការមជ្ឈត្តកម្ម។ សាលក្រមលើពានរង្វាន់ដែលផ្តល់ដោយអាជ្ញាកណ្តាលអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតុលាការយុត្តាធិការដែលមានសមត្ថកិច្ចណាមួយ។ បន្ថែមពីលើនិងទោះបីជាលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងខាងលើចំណុចខាងក្រោមនេះនឹងអនុវត្តចំពោះវិវាទរបស់អ្នក៖ (១) អាជ្ញាកណ្តាលហើយមិនមានតុលាការសហព័ន្ធឬទីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកណាមួយនឹងមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទាក់ទងនឹងការបកស្រាយនោះទេ។ ការអនុវត្តភាពអាចអនុវត្តបានឬការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការទាមទារ ថាផ្នែកណាមួយឬផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមោឃៈឬអាចចាត់ទុកជាមោឃៈ។ (២) អាជ្ញាកណ្តាលនឹងមិនមានអំណាចក្នុងការធ្វើបែបបទណាមួយនៃថ្នាក់ឬមជ្ឈត្តកម្មសមូហភាពឬមិនចូលរួមឬបង្រួបបង្រួមការទាមទារដោយបុគ្គលឬបុគ្គលឡើយ។ និង (៣) អ្នកអាចលះបង់សិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកមិនអាចមានចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការ (ក្រៅពីតុលាការទាមទារតូចតាចដូចបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម) ឬដើម្បីធ្វើជាអ្នកតំណាងក្នុងនាមជាអគ្គមេធាវីទូទៅឯកជនឬក្នុងសមត្ថភាពតំណាងផ្សេងទៀតឬចូលរួម ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកទាមទារសំណងក្នុងបណ្តឹងអាជ្ញាកណ្តាលឬដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងយើងឬភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដែលកើតចេញពីការពាក់ព័ន្ធឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានករណីលើកលែងតែបីប៉ុណ្ណោះចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាលនេះ៖ (១) ប្រសិនបើខាម៉ាន់ជឿជាក់ថាអ្នកបានរំលោភបំពានឬគំរាមកំហែងរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយខាម៉ានអាចស្វែងរកការការពារឬការផ្តល់ការសង្គ្រោះសមស្របផ្សេងទៀតនៅក្នុង តុលាការនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ចណាមួយ; (២) សេវាកម្មជាក់លាក់គឺជាកម្មវត្ថុនៃបទប្បញ្ញត្តិនៃការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មទាំងនោះ។ ឬ (៣) វិវាទណាមួយដែលកើតចេញពីការទាក់ទងឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់ភាគីដើមបណ្តឹងតូចតាចនៅខោនធីឡូសអេនជឺឡេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយផ្តល់ថារាល់ការទាមទាររបស់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងជម្លោះ ស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការនៃតុលាការទាមទារតូចតាច។

កន្លែង។ ក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកមិនស្ថិតក្រោមអាជ្ញាកណ្តាលដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬទាក់ទងនឹងការបញ្ចូលការវិនិច្ឆ័យណាមួយលើពានរង្វាន់អាជ្ញាកណ្តាលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ យល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ចំពោះយុត្តាធិការនិងទីកន្លែងផ្តាច់មុខនៅក្នុងតុលាការដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងឡូសអាន់ជឺឡេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ដែនកំណត់។ អ្នកត្រូវតែអះអាងការទាមទារណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រសេវាកម្មឬក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកយើងក្នុងរយៈពេលមួយ (១) ឆ្នាំនៃកាលបរិច្ឆេទ ការទាមទារ ក្រោកឡើងដំបូងឬបែបនេះ ការទាមទារ ត្រូវបានលើកលែងដោយអ្នកជារៀងរហូត គ្នា ការទាមទារ នឹងត្រូវកាត់ក្តីជាបុគ្គលហើយអ្នកយល់ព្រមមិនបញ្ចូលគ្នា ការទាមទារ ជាមួយនឹង ការទាមទារ របស់ភាគីទីបីណាមួយ។

កម្លាំងមហិមា។ កាននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខកខានមិនបានអនុវត្តក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់ខ្លួន។

ការចូលដំណើរការអន្តរជាតិ។ គេហទំព័រនិងសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ច្បាប់នៃប្រទេសផ្សេងទៀតអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាទាក់ទងនឹងការចូលប្រើនិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្ម។ Karman មិនតំណាងឱ្យថាតើគេហទំព័រសេវាកម្មឬការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកអនុលោមតាមច្បាប់វិធានឬបទបញ្ជាដែលអនុវត្តន៍ឬប្រទេសណាមួយក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើឬចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាការប្រើប្រាស់របស់អ្នកអនុលោមតាមច្បាប់វិធាននិងបទបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ហើយដោយមិនកំណត់លក្ខណៈទូទៅនៃកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោមផ្នែក ៤.៥ នៃ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកយល់ព្រមសងបំណុលការពារនិងធ្វើឱ្យភាគីដែលមានសំណងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីភាគីណាមួយ ការទាមទារ នាំយកឬអះអាងប្រឆាំងនឹងភាគីដែលបានសងជំងឺចិត្តដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំនួសរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងការយល់ដឹងពីមុននិងបច្ចុប្បន្នរវាងអ្នកនិងកាម៉ាន់ទាក់ទងនឹងគេហទំព័រឬសេវាកម្មក្រៅពីលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មជាក់លាក់។ អ្នកប្រហែលជាមិនមែនទេ ការផ្ទេរប្រាក់ សិទ្ធិឬកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Karman កានម៉ានអាចធ្វើដូច្នេះដោយសេរីទាំងមូលឬមួយផ្នែក។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្នងតំណែងនិងការអនុញ្ញាតដែលបានអនុញ្ញាតពីអ្នកនិងកាម៉ាន់។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបង្កើតសិទ្ធិទទួលផលពីភាគីទីបីឡើយ។ ការខកខានឬការពន្យារពេលរបស់ភាគីណាមួយក្នុងការប្រើសិទ្ធិអំណាចឬឯកសិទ្ធិណាមួយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនបោះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើសិទ្ធិអំណាចឬឯកសិទ្ធិបែបនេះនាពេលអនាគតឡើយហើយនឹងមិនអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចឬឯកសិទ្ធិណាមួយឬផ្នែកណាមួយឡើយ។ ការប្រើសិទ្ធិអំណាចឬបុព្វសិទ្ធិឬការប្រើសិទ្ធិសិទ្ធិឬឯកសិទ្ធិផ្សេងទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកនិងកាម៉ានគឺជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យហើយគ្មានទីភ្នាក់ងារភាពជាដៃគូការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាទំនាក់ទំនងនិយោជិកនិងនិយោជកមានបំណងឬបង្កើតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។ ភាពគ្មានសុពលភាពឬភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពឬភាពអាចអនុវត្តបាននៃការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដែលទាំងអស់នេះនឹងនៅតែមានសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

ការបកស្រាយ។ ពាក្យដូចជា“ នៅទីនេះ”“ តទៅនេះ”“ នៅទីនេះ” និង“ តទៅនេះ” សំដៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងមូលហើយមិនត្រឹមតែសំដៅទៅលើផ្នែកកថាខណ្ឌឬឃ្លាដែលពាក្យទាំងនោះលេចចេញមកទេលុះត្រាតែមានបរិបទចាំបាច់ និយមន័យទាំងអស់ដែលបានកំណត់នៅទីនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តថាតើពាក្យដែលបានកំណត់ត្រូវបានប្រើនៅទីនេះក្នុងឯកវចនៈឬពហុវចនៈ ឯកវចនៈនឹងរួមបញ្ចូលពហុវចនៈហើយសេចក្តីយោងរបស់បុរសស្ត្រីនិងខាងក្រៅនីមួយៗត្រូវរួមបញ្ចូលនិងយោងទៅអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរលើកលែងតែបរិបទតម្រូវឱ្យមាន។ ពាក្យ“ រួមបញ្ចូល”“ រួមបញ្ចូល” និង“ រួមបញ្ចូល” ត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបន្តដោយ“ គ្មានដែនកំណត់” ឬពាក្យនាំចូលស្រដៀងគ្នា។ លើកលែងតែកន្លែងដែលត្រូវការបរិបទផ្សេងទៀតពាក្យ“ ឬ” ត្រូវបានប្រើក្នុងន័យរួមបញ្ចូល (និង/ឬ)

ទំនាក់ទំនង។ តាមរយៈការផ្តល់អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមថា Karman អាចផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកទាក់ទងនឹងគេហទំព័រឬសេវាកម្មនិងគណនីណាមួយដែលអ្នកមាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលអ៊ីមែលទីផ្សារទូទៅទេអ្នកអាចបដិសេធដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងសារ។ កានអាចផ្ញើការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ណាមួយមកអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែលការជូនដំណឹងតាមសារទៅគណនីរបស់អ្នកឬតាមអ៊ីមែលធម្មតា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្តល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់ដល់កានសូមធ្វើដូចនេះតាមសំបុត្រដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់សហរដ្ធអាមេរិចការទទួលបានមកវិញនូវការស្នើសុំការទូទាត់ថ្លៃប្រៃសណីយ៍និងការដោះស្រាយដូចតទៅ៖ ខេមហាន់សុខាភិបាលអ៊ីនធឺខន ១៩២៥៥ សាន់ចូហ្សេអ៊ីនវែលទីក្រុងឧស្សាហកម្ម CA ៩១៧៤៨ ។