របស់ខាម៉ាន សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពសកល

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ៩ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០

ឯកជនភាពរបស់អ្នកគឺសំខាន់ Karmanដូច្នេះយើងបានបង្កើតសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពសកល (“ សេចក្តីជូនដំណឹង”) ដែលពន្យល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូលប្រើប្រាស់បង្ហាញ ការផ្ទេរប្រាក់រក្សាទុកនិងរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសដែលសមស្របសម្រាប់អ្នកនៅពេលណា ការប្រើ របស់យើង កៅអីរុញ ឬសេវាកម្ម។ យើងប្តេជ្ញាគោរពតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាននិងច្បាប់ជាតិដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅធ្វើការឬរស់នៅផ្សេងទៀត (“ ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន”) ។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះអនុវត្តចំពោះ រទេះរុញ បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងរបស់យើង ផ្នែកផលិតផល ក៏ដូចជាផ្សេងទៀត Karman រទេះរុញ ដែលយោងទៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ នៅពេលប្រើពាក្យទូទៅ“ ផលិតផល” រួមបញ្ចូលទាំងកាមេននិងសេវាកម្មបុត្រសម្ព័ន្ធឬសេវាកម្មរបស់គេគេហទំព័រកម្មវិធីកម្មវិធីនិងឧបករណ៍។ ដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការយើងបានបែងចែកសេចក្តីជូនដំណឹងនេះទៅជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធ។

អ្នកមានសិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងរបៀប Karman ប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចអានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិនិងជម្រើសរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

តើអ្នកណាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅពេលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក?

នៅពេលប្រើពាក្យ“ អ្នកត្រួតពិនិត្យ” រួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលឬអង្គការដែលកំណត់គោលបំណងសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងវិធីដែលវាត្រូវបានដំណើរការ។ ពេលណា​ Karman ប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងដូចជាសេវាកម្មតាមអ៊ិនធរណេតរបស់យើងធ្វើការជួសជុលនិងថែទាំនិងធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារមួយចំនួនយើងដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។

នៅពេលប្រើពាក្យ“ អ្នកកែច្នៃ” រួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលឬអង្គការដែលកំពុងដំណើរការដំណើរការជំនួសឱ្យឧបករណ៍បញ្ជា។ នៅពេលដែលកានម៉ានទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នកពីអ្នកចែកចាយឬអ្នកលក់រាយដើម្បីបង្កើតផលិតផលតាមតម្រូវការរបស់អ្នកយើងកំពុងដើរតួជាអ្នកកែច្នៃជំនួសពួកគេ។

តើយើងប្រមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីអ្នក?

ពេលណា​ ការប្រើ របស់យើង រទេះរុញ ឬទាក់ទងជាមួយយើងយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលយើងប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗ គោលបំណងទាំងនេះរួមមានការផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប៉ុន្តែក៏ជាការអភិវឌ្ developing របស់យើងផងដែរ រទេះរុញ និងធ្វើឱ្យពួកគេប្រសើរឡើង

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកនៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញជាមួយអ្នកចែកចាយរបស់អ្នក រទេះរុញ។ យើងក៏ប្រមូលវាដែរនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញណាមួយរបស់យើង។ យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតដំណើរការនិងកែលម្អព័ត៌មានរបស់យើង រទេះរុញផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងជួយរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមមើលផ្នែកដែលមានចំណងជើងថាតើយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? និងរបស់យើង រទេះរុញ.

យើងប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោមអាស្រ័យលើផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកប្រើ៖

 • ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ

ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណរួមមាននាមត្រកូលនាមខ្លួនអ្នកប្រើឬអត្តសញ្ញាណដូចគ្នាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងភេទ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណនៅពេលអ្នកអ្នកចែកចាយរបស់អ្នកឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកទាក់ទងមកយើងសម្រាប់សេវាកម្មនៅពេលអ្នកធ្វើការស្នើសុំឬនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ ក្នុងករណីខ្លះយើងទទួលបានព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពីអ្នកចែកចាយឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនៅពេលការបញ្ជាទិញផលិតផលរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់។

 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរួមមានអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកឬលេខទូរស័ព្ទ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់សេវាកម្មដើម្បីធ្វើការស្នើសុំឬដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ ក្នុងករណីខ្លះយើងទទួលបានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកពីអ្នកចែកចាយឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនៅពេលអ្នក រទេះរុញ ការបញ្ជាទិញត្រូវបានដាក់។ ក្នុងករណីភាគច្រើនយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះជាអ្នកដំណើរការឬសហការីអាជីវកម្មរបស់អ្នកចែកចាយឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានករណីដែលយើងដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអង្គភាពដែលមិនរ៉ាប់រងនៅពេលដំណើរការព័ត៌មាននេះដូចជាការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងការថែទាំផលិតផលដំណើរការគណនេយ្យ។ ល។

 • ព័ត៌មានរង្វាស់

ក្នុងកំឡុងពេលវាយតម្លៃអតិថិជនយើងប្រមូលការវាស់វែងរាងកាយរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវក រទេះរុញ ផ្ទាល់ខ្លួន សមនឹងតម្រូវការនិងតម្រូវការរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកកំពុងបញ្ជាទិញផលិតផលកន្លែងអង្គុយនិងទីតាំងជាក់លាក់យើងធ្វើផែនទីចង្អុលសម្ពាធទៅ ផ្ទាល់ខ្លួន សមនឹងតម្រូវការកន្លែងអង្គុយនិងទីតាំងរបស់អ្នក។

 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ

ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការរួមមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រវត្តិនៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នករួមទាំងផលិតផលនិងផ្នែកព្រមទាំងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញពីយើង។

 • ព័ត៌មានចូល

មុនពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូលប្រើកម្មវិធីនិងកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីជាមួយផលិតផល (“ តួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់”) ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះរួមមានឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ តួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកគឺស្ថិតនៅក្រោមការយល់ព្រមពី Karman ។ នៅពេលអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយតួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តអ្នកនឹងទទួលបានឈ្មោះអ្នកប្រើនិងលេខសំងាត់។

 • ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

ព័ត៌មានបច្ចេកទេសរួមមានអាស័យដ្ឋានពិធីការអ៊ិនធឺណិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចូលរបស់អ្នកប្រភេទនិងកំណែកម្មវិធីកំណត់តំបន់ពេលវេលានិងទីតាំងប្រភេទនិងកំណែកម្មវិធីជំនួយរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវេទិកានិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនៅលើឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រនេះនិង ផលិតផលអនឡាញរបស់យើង។

 • ព័ត៌មានប្រើប្រាស់

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់រួមមានព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងរបបអង្គុយនិងទីតាំងរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់គ្រូបង្វឹកអង្គុយនិម្មិត។

 • ព័ត៌មានសុខភាព

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញណាមួយរបស់យើងយើងប្រមូលព័ត៌មានក្នុងនាមគ្លីនិកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់និងថែទាំយើង រទេះរុញរួមទាំងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់របស់យើង រទេះរុញ, សូមមើលរបស់យើង ជិះរទេះរុញ ផ្នែកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងរបស់យើង រទេះរុញ ដែលយើងប្រមូល។

ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មយើងនឹងទទួលនិងបង្កើតកំណត់ត្រាដែលមានព័ត៌មានសុខភាពមានកំណត់។ រាល់ព័ត៌មានសុខភាពដែលប្រមូលបានមិនត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយទិន្នន័យពីផលិតផលផ្សេងទៀតឬប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកឡើយ។ ឧទាហរណ៍យើងនឹងមិនប្រើព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើទីផ្សារឬផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលរបស់យើងដល់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកឡើយ។

 • ព័ត៌មានអំពីទីតាំង

Karman ផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានទីតាំងដែលត្រូវការការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកមុនពេលដំណើរការ។ ដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផលផ្អែកលើទីតាំងទាំងនេះយើងប្រមូលប្រើប្រាស់និងចែករំលែកទិន្នន័យទីតាំងច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នកអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់អ្នកចែកបៀឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។ ព័ត៌មានដែលបានចែករំលែករួមមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រពេលវេលាពិតរបស់អ្នក រទេះរុញ នៅពេលដែលឧបករណ៍ជីភីអេសត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ អ្នកអាចបើកឬបិទការប្រមូលទិន្នន័យទីតាំងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីស្មាតហ្វូនម៉ាកាននៅលើគេហទំព័រម៉ាយកាម៉ានដោយទាក់ទងអ្នកចែកចាយរបស់អ្នកឬដោយទាក់ទងមកយើង។

 • ព័ត៌មានពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

Karman ការផ្តល់ជូនពិសេស កង់កៅអីអំណាច ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលនឹងប្រមូលទិន្នន័យអំពីទីតាំងរបស់អ្នក រទេះរុញ ម៉ាយល៍ស្ថានភាពថ្មព័ត៌មានថែទាំទិន្នន័យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងទិន្នន័យសេវាកម្មអំពី រទេះរុញ ដែលអ្នកប្រើនិងទទួលបានពីកាម៉ាននៅពេលធ្វើឱ្យសកម្ម។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះគឺអសកម្មនៅពេលអ្នកទទួលបានថាមពលរបស់អ្នក រទេះរុញ ហើយអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មតាមសំណើរបស់អ្នក។ អ្នកចែកចាយរបស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីរបៀបធ្វើឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឧបករណ៍សកម្ម។

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់របស់យើង រទេះរុញ ត្រូវបានប្រមូលម្តងម្កាលក្នុងនាមគ្លីនិកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការព្យាបាលឯកទេសរបស់អ្នក។ អាស្រ័យលើផលិតផលរបស់យើងអ្នកអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលឧបករណ៍និងកម្មវិធីអាចប្រើដោយទាក់ទងអ្នកចែកចាយរបស់អ្នកឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ privacy@KarmanHealtcare.com

តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលយើងដំណើរការអាស្រ័យលើសេវាកម្មណានិង រទេះរុញ ដែលអ្នកប្រើ។ សូមយោងទៅផ្នែកផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រមូលដោយផលិតផលជាក់លាក់របស់យើង។

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់

Karman រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការច្បាប់ឧទាហរណ៍យោងតាមបទបញ្ជាគណនេយ្យឬដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ដែលតម្រូវដោយបទបញ្ជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិក (រដ្ឋបាលចំណីអាហារ) សម្រាប់។ ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ សូមមើលផ្នែកដែលមានចំណងជើងថាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់និងការបង្ហាញផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការផ្នែកច្បាប់របស់យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងចាំបាច់

ពីពេលមួយទៅពេលមួយយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្ញើការជូនដំណឹងសំខាន់ៗដូចជាទំនាក់ទំនងអំពី រទេះរុញ និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌនិងគោលនយោបាយរបស់យើង។ ពីព្រោះព័ត៌មាននេះចាំបាច់សម្រាប់កាម៉ានដើម្បីរក្សា ដែល​មាន​គុណភាព នៃផលិតផលរបស់យើងសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នកនិងធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បានត្រឹមត្រូវអ្នកប្រហែលជាមិនបដិសេធមិនទទួលការទំនាក់ទំនងទាំងនេះទេ។ ដំណើរការនេះគឺផ្អែកលើគោលបំណងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កាម៉ាន់ឬកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក។

ជម្រើសទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានក៏អនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរបស់យើងសូមរក្សាការផ្សាយរបស់អ្នកនៅលើការប្រកាសផលិតផលចុងក្រោយរបស់កាមេនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ ដំណើរការនេះផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក។ ទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺស្រេចចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងអ្នកអាចផ្តាច់ចេញនៅពេលណាក៏បាន ទាក់ទងមកយើង ឬដោយមិនជ្រើសរើសដោយចុចលើតំណឈប់ជាវនៅក្នុងអ៊ីមែល។

ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង

យើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយយើងបង្កើតបង្កើតប្រតិបត្តិការផ្តល់និងកែលម្អព័ត៌មានរបស់យើង រទេះរុញ; និងរកឃើញនិងការពារប្រឆាំងនឹងកំហុសការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នកឬគោលបំណងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កាម៉ាន់

យើងក៏ប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៃក្នុងដូចជាសវនកម្មការវិភាគទិន្នន័យនិងការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង រទេះរុញរបស់កាម៉ាន់s និងទំនាក់ទំនងអតិថិជន; អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ (“ EULA”); អនុញ្ញាតឱ្យគ្លីនិកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពតាមដាននិងផ្តល់សេវាកម្មដល់កងនាវារបស់ពួកគេ ផលិតផលកាម៉ាននៅពេលសេវាកម្មទីតាំងត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធទូទាត់វិក្កយបត្រសម្រាប់ផលិតផលកាម៉ាន ដំណើរការនេះគឺផ្អែកលើគោលបំណងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កាម៉ាន់កិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នកឬការយល់ព្រមនិងការប្រើសេវាកម្ម My Karman របស់អ្នក។

យើងព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រើតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអប្បបរមាដែលចាំបាច់សម្រាប់បំពេញការងារទាំងនេះហើយក្នុងករណីជាច្រើនយើងប្រើតែព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអនាមិកឬក្លែងបន្លំ។

ព័ត៌មានពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

កាម៉ានប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឧបករណ៍សកម្មទៅ៖

 • ផ្តល់ឱ្យគ្លីនិកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពរបស់អ្នកនូវមតិត្រឡប់អំពីរបៀបនិងពេលវេលាដែលអ្នកប្រើមុខងារកៅអីអង្គុយនៃផលិតផលរបស់អ្នកដូចជាថាមពល ភាពលំអៀងការសម្រាកថាមពលឬការលើកកម្លាំងលើកជើង។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើការយល់ព្រមនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម My Karman របស់អ្នក។
 • ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលកាមេនផ្សេងៗដូចជាសេវាកម្មជួសជុលប្តូរគ្រឿងបន្លាស់និងជំនួយបច្ចេកទេសជាមួយសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក។
 • អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងកែលម្អបច្ចេកវិទ្យាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង។
 • ដោះស្រាយលទ្ធផលគ្លីនិក។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើការយល់ព្រមនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម My Karman របស់អ្នក។
 • សម្របសម្រួលការអនុលោមតាមផលិតផលខេមម៉ានរបស់អ្នកជាមួយពិធីការគ្រូពេទ្យ។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង។
 • អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែកចាយនិងគ្លីនិកតាមដាននិងផ្តល់សេវាកម្មដល់កងនាវារបស់ពួកគេ រទេះរុញ Karman។ ដំណើរការនេះផ្អែកលើការយល់ព្រមនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម My Karman របស់អ្នក។ អនុវត្តប្រព័ន្ធទូទាត់វិក្កយបត្រសម្រាប់ផលិតផលកាម៉ាន ដំណើរការនេះផ្អែកលើកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក។

តើយើងលក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទេ?

ទេខាមេននឹងមិនលក់ជួលផ្ទេរឬបង្ហាញឬអនុញ្ញាតឱ្យប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬភាគីទីបីផ្សេងទៀតទេលើកលែងតែគ្លីនិកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពរបស់អ្នកឬដូចមានចែងក្នុងផ្នែកបង្ហាញដល់ភាគីទីបី ។

តើយើងរក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកទេ?

កាម៉ាន់រក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់តែដរាបណាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ យើងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមការចាំបាច់ដើម្បីអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់យើងដូចជាការរាយការណ៍ដែលតម្រូវដោយបទបញ្ជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិកនិងរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិក (រដ្ឋបាលចំណីអាហារ) សម្រាប់។ ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា។ យើងក៏រក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមការចាំបាច់សម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទនិងការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលនយោបាយច្បាប់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តការរក្សាទុករបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត

យើងប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីជួយយើងវិភាគសកម្មភាពអនឡាញជាក់លាក់និងកែលម្អផលិតផលរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះជួយយើងវាស់ស្ទង់ពីដំណើរការរបស់យើង រទេះរុញ ឬវិភាគសកម្មភាពអ្នកទស្សនា។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះប្រើខូឃីស៍ដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់កាម៉ាន។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីរបស់យើងតម្រូវឱ្យគោរពតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានគឺអាស័យដ្ឋានពិធីការអ៊ិនធឺណែត (អាយភី) ឬឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណស្រដៀងគ្នា។ អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកមិនឱ្យទទួលយកខូឃីស៍ហើយគេហទំព័ររបស់យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបលុបខូឃីស៍ចេញពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីខ្លះលក្ខណៈពិសេសគេហទំព័រខ្លះរបស់យើងប្រហែលជាមិនដំណើរការទេ។

វិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរារាំងខូឃីស៍នឹងអាស្រ័យលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតដែលបានប្រើ។ សូមពិគ្រោះជាមួយ“ ជំនួយ” ឬមឺនុយដែលត្រូវគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកសម្រាប់ការណែនាំ។ អ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រភេទខូឃីជាក់លាក់មួយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទស្សនា www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើងជាទូទៅមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកម្រិតណាដែលព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្សំជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងចាត់ទុកព័ត៌មានរួមជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

ប្រភេទខូឃីស៍ដែលបានប្រើ

 • ឃុកឃីចាំបាច់យ៉ាងតឹងរឹង៖ ខូឃីស៍ទាំងនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់គេហទំព័រដំណើរការហើយមិនអាចបិទនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងបានទេ។ ជាធម្មតាពួកវាត្រូវបានកំណត់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកដែលជាការស្នើសុំសេវាកម្មដូចជាការកំណត់ចំណូលចិត្តឯកជនភាពរបស់អ្នកចូលឬបំពេញបែបបទ។ អ្នកអាចកំណត់ឱ្យកម្មវិធីរុករករបស់អ្នករារាំងឬជូនដំណឹងអ្នកអំពីខូឃីស៍ទាំងនេះប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រនឹងមិនដំណើរការទេ។ ខូឃីស៍ទាំងនេះមិនរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។
 • ឃុកឃីដំណើរការ៖ ខូឃីស៍ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងរាប់ការទស្សនានិងប្រភពចរាចរដូច្នេះយើងអាចវាស់ស្ទង់និងកែលម្អដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង។ ពួកគេជួយយើងឱ្យដឹងថាទំព័រណាដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនិងតិចបំផុតនិងមើលពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនាផ្លាស់ទីនៅជុំវិញគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលឃុកឃីប្រមូលនេះត្រូវបានប្រមូលហើយដូច្នេះអនាមិក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតខូឃីស៍ទាំងនេះទេយើងនឹងមិនដឹងថាពេលណាអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងហើយនឹងមិនអាចតាមដានដំណើរការរបស់វាបានទេ។
 • ឃុឃីឃោសនានិងគោលដៅ៖ ខូឃីស៍ទាំងនេះអាចត្រូវបានកំណត់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដោយដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីបង្កើតទម្រង់នៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិងបង្ហាញអ្នកអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ពួកគេមិនរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែផ្អែកលើការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីរុករកនិងឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតខូឃីស៍ទាំងនេះទេអ្នកនឹងជួបប្រទះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនសូវមានគោលដៅ។
 • ឃុកឃីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម៖ ខូឃីស៍ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយសេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើនដែលយើងបានបន្ថែមទៅក្នុងគេហទំព័រដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែករំលែកមាតិការបស់យើងជាមួយមិត្តភក្តិនិងបណ្តាញរបស់អ្នក។ ពួកគេអាចតាមដានកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតនិងបង្កើតទម្រង់ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លឹមសារនិងសារដែលអ្នកឃើញនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកចូលមើល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតខូឃីស៍ទាំងនេះទេអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើឬឃើញឧបករណ៍ចែករំលែកទាំងនេះបានទេ។

ហ្គូហ្គលវិភាគនិងរង្វាស់ Quantcast

យើងប្រើ Google Analytics និង Quantcast Measure ដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនាប្រើគេហទំព័ររបស់យើងដូច្នេះយើងអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរ។ ហ្គូហ្គលវិភាគគឺជាប្រព័ន្ធផ្ទុកព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបីដែលកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីទំព័រដែលអ្នកចូលមើលរយៈពេលដែលអ្នកនៅលើទំព័រជាក់លាក់និងគេហទំព័រជាទូទៅរបៀបដែលអ្នកទៅដល់គេហទំព័រនិងអ្វីដែលអ្នកបានចុចនៅពេលអ្នកទៅដល់ទីនោះ។ ខូឃីស៍ទាំងនេះមិនរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកដូចជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋាន។ ល។ ហើយយើងមិនចែករំលែកទិន្នន័យនៅខាងក្រៅកាមេនឡើយ។ អ្នកអាចមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Google Analytics តាមតំណខាងក្រោម៖ http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

អ្នកអាចមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Quantcast Measure នៅតំណខាងក្រោម៖ https://www.quantcast.com/privacy/

អាសយដ្ឋាន IP

អាស័យដ្ឋានពិធីការអាយភីឬអ៊ិនធឺណែតគឺជាអាស័យដ្ឋានលេខតែមួយគត់ដែលបានកំណត់ទៅកុំព្យូទ័រនៅពេលវាចូលអ៊ីនធឺណិត។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកត្រូវបានចូលនៅពេលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែកម្មវិធីវិភាគរបស់យើងប្រើតែព័ត៌មាននេះដើម្បីតាមដានថាតើយើងមានអ្នកទស្សនាមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្មាន។

តើអ្វីជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការរបស់យើង?

យើងពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ខាងក្រោមដើម្បីប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

កន្លែងដែលត្រូវការដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងដូចជា៖

 • ការបង្កើតឬបង្កើតផលិតផលតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញ
 • ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទាក់ទងមកយើងឬធ្វើការស្នើសុំ
 • ដំណើរការប្រតិបត្តិការទិញ
 • ការបញ្ជាក់និងការផ្ទៀងផ្ទាត់លំអិតអំពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកជាមួយអ្នកអ្នកចែកបៀឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកអ្នកចែកបៀឬអ្នកចែកបៀព្យាបាលរបស់អ្នកអំពីស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកតាមតម្រូវការ
 • អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចុះឈ្មោះផលិតផលរបស់អ្នកស្របតាមគោលការណ៍ធានារបស់យើង
 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងអតិថិជន។

ចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់

កន្លែងដែលវាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងដើម្បីធ្វើដូចនេះដូចជា៖

 • គ្រប់គ្រងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រារបស់អ្នក
 • ដើម្បីអនុវត្តនិង/ឬសាកល្បងការអនុវត្តផលិតផលសេវាកម្មនិងដំណើរការផ្ទៃក្នុងរបស់យើង
 • ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំនិងផ្តល់អនុសាសន៍ការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ
 • សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងសវនកម្មនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងរួមទាំងគណនេយ្យ
 • ដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នកនិងបុគ្គលិករបស់យើង (សូមមើលខាងក្រោម) •សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការវិភាគនិងបង្កើតស្ថិតិ
 • សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទីផ្សារផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។ យើងនឹងផ្ញើទីផ្សារទៅអ្នកតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលទូរស័ព្ទប្រកាសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងបណ្តាញឌីជីថល (ឧទាហរណ៍ ការប្រើ WhatsApp និង HubSpot)
 • ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសមស្របដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងនិងការវិភាគអំពីអតិថិជនរបស់យើងដល់ដៃគូអាជីវកម្មមិនថាជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់ផលិតផលឬសេវាកម្មជួយយើងកែលម្អផលិតផលឬសេវាកម្មឬដើម្បីវាយតម្លៃឬកែលម្អប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើង
 • កន្លែងដែលយើងត្រូវការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សឬអង្គការដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងឬអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់និង/ឬបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ដែលផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ពឹងផ្អែកជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់យើងចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាស្របច្បាប់របស់យើង ផលប្រយោជន៍មិនលើសពីការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកឡើយ។

កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើងក្រោមច្បាប់ជាធរមានដូចជា៖

 • រក្សាទុកកំណត់ត្រាសម្រាប់គោលបំណងពន្ធ
 • ការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះហៅឬការបង្គាប់បញ្ជា
 • ការផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈ។
 • រាយការណ៍អំពីកាតព្វកិច្ចជាមួយនីតិបុគ្គល
 • សកម្មភាពសវនកម្មតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ជាធរមាន

ការយល់ព្រម

ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកឬការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ដូចជា៖

 • ទំនាក់ទំនងទីផ្សារផ្ទាល់
 • ការបញ្ជូនបច្ចុប្បន្នភាពផលិតផលឬការដាស់តឿនបច្ចេកទេស
 • ការបញ្ជូនអ្នកនូវទំនាក់ទំនងទីផ្សារនិងព័ត៌មានអំពីផលិតផលសេវាកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីៗ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកអំពីនិងគ្រប់គ្រងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងការប្រកួតការផ្តល់ជូនឬការផ្សព្វផ្សាយ។
 • ការស្នើសុំមតិឬមតិយោបល់របស់អ្នកផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកសាកល្បងកម្មវិធី។
 • ដំណើរការប្រភេទពិសេសនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាអំពីសុខភាពរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនងាយរងគ្រោះ

ចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណៈ

ដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជា៖

 • ដំណើរការប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពិសេសរបស់អ្នកដូចជាអំពីសុខភាពព័ត៌មានកំណត់ត្រាឧក្រិដ្ឋកម្ម (រួមទាំងបទល្មើសដែលត្រូវចោទ) ឬប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនងាយរងគ្រោះ

ការបង្ហាញដល់ភាគីទីបី

ខាម៉ាន់នឹងចែករំលែកតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកជាមួយគ្លីនិកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពរបស់អ្នកនិងជាមួយអ្នកចែកចាយរបស់កាម៉ាន់ដែលលក់ រទេះរុញ Karman នៅពេលអ្នកបានធ្វើឱ្យសេវាកម្មសកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មាននោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រធានបទណាមួយខាងក្រោមឬការអនុវត្តរបស់ភាគីទីបីរបស់យើងជាទូទៅសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានក្នុងនាមគ្លីនិកឬអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់និងថែទាំយើង រទេះរុញរួមទាំងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើង។

អាស្រ័យលើផលិតផលឬសេវាកម្មយើងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • ចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីរបស់យើងដែលបំពេញការងារជំនួសយើងដូចជាក្រុមហ៊ុនបង្ហោះគេហទំព័រអ្នកលក់សំបុត្រអ្នកផ្តល់សេវាកម្មវិភាគនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មព័ត៌មានវិទ្យា។
 • ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតឬភាគីទីបី (នៅក្នុងឬក្រៅយុត្តាធិការដែលអ្នករស់នៅ) ដូចដែលអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឬតម្រូវដោយច្បាប់នៃយុត្តាធិការដែលអាចអនុវត្តចំពោះយើង។ ដូចដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រោមកិច្ចសន្យា; ឬដូចដែលយើងយល់ឃើញថាចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់។ ក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដោយសមហេតុផលដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកមុនពេលយើងបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកឬស្ថាប័នរបស់អ្នកដោយសមហេតុផលលុះត្រាតែមានការជូនដំណឹងជាមុនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលមានសុពលភាពឬមិនអាចឬសមហេតុផលក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ
 • ដល់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទីប្រឹក្សាដៃគូប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលឬភាគីទីបីផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការពិចារណាការចរចាឬការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដែលយើងទទួលបានឬបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឬយើងលក់លុបចោលឬផ្ទេរទាំងអស់ឬមួយចំណែក នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង។

ការបង្ហាញពីរដ្ឋបាល

ខាម៉ានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់កាម៉ានដូចជាដំណើរការព័ត៌មានការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអតិថិជនការស្រាវជ្រាវអតិថិជននិងសេវាកម្មស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ យើងតម្រូវឱ្យភាគីទីបីទាំងនេះការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកនិងមានកាតព្វកិច្ចក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីធ្វើសកម្មភាពស្របតាមការណែនាំរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានចែងនិងអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេសនិងការរៀបចំសមស្របសម្រាប់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

ការបង្ហាញខាងក្នុង

កាម៉ានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែលដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរួមឬអ្នកកែច្នៃ។ កាម៉ានគឺជាក្រុមហ៊ុនសកលដែលមានការបែងចែកទូទាំងពិភពលោក។ ជាលទ្ធផលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានដំណើរការដោយការបែងចែកណាមួយរបស់យើងមិនថានៅក្នុង EMEA អាស៊ីឬអាមេរិកដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកផ្ទេរទិន្នន័យអន្តរជាតិ។

ការបង្ហាញផ្លូវច្បាប់

វាអាចចាំបាច់ - តាមច្បាប់ដំណើរការច្បាប់ការប្តឹងតវ៉ានិង/ឬការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរសាធារណៈនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងឬក្រៅប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ - សម្រាប់ Karman ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងក៏តម្រូវឱ្យបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកដែរប្រសិនបើយើងកំណត់ថាក្នុងគោលបំណងសន្តិសុខជាតិការអនុវត្តច្បាប់ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ជាសាធារណៈនោះការបង្ហាញគឺជាការចាំបាច់ឬសមស្រប។ នៅពេលយើងទទួលបានការស្នើសុំព័ត៌មានយើងទាមទារថាវាត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារច្បាប់សមស្របដូចជាដីកាកោះឬដីកាចាប់ខ្លួន។ យើងជឿជាក់ថាមានតម្លាភាពដូចច្បាប់អនុញ្ញាតអំពីអ្វីដែលព័ត៌មានត្រូវបានស្នើសុំពីយើង។ យើងពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវសំណូមពរណាមួយដើម្បីធានាបាននូវមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយយើងកំណត់ការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះតែការអនុវត្តច្បាប់ទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់។

ការបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការ

យើងក៏បង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកផងដែរប្រសិនបើយើងកំណត់ថាការបង្ហាញគឺជាហេតុផលចាំបាច់ដើម្បី ដើម្បីការពារប្រតិបត្តិការរបស់យើងឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។ ឬប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ការអនុវត្តបទបញ្ជាដីកាកោះឬដំណើរការច្បាប់ផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៀតក្នុងករណីមានការរៀបចំឡើងវិញការរួមបញ្ចូលគ្នាការក្ស័យធនឬការលក់យើងនឹងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងអស់ដែលយើងប្រមូលបានទៅឱ្យភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ។

របស់​យើង រទេះរុញ

កាម៉ានគឺជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយដែលមាន រទេះរុញ អាចរកបានអាស្រ័យលើតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីផលិតផលដែលខេមរានផ្តល់ជូនក្នុងតំបន់និងក្នុងករណីខ្លះនៅទូទាំងពិភពលោក។ សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងផលិតផលដែលបានចុះបញ្ជីណាមួយសូមទាក់ទងអ្នកលក់ឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើង

គេហទំព័រនិងកម្មវិធី

គេហទំព័រនិងសូហ្វវែររបស់យើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានកំណត់អាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានកំណត់អាចត្រូវបានប្រមូលពីអ្នកអ្នកចែកបៀរបស់អ្នកឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកតាមតម្រូវការដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់នៃសេវាកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារឥតបានការឬមេរោគផ្សេងទៀតឬធ្វើឱ្យមុខងារនិងមុខងាររបស់គេហទំព័រឬកម្មវិធីប្រសើរឡើង។ យើងមិនប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មស្រដៀងគ្នាដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកឡើយ។

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក

ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត Karman អាចដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅពេលកំណត់ប្រភេទឬទំហំត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ដែលត្រូវការសម្រាប់អ្នកជំងឺជាក់លាក់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តដែលទាក់ទងនឹង HIPAA របស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ privacy@KarmanHealthcare.com

សិទ្ធិឯកជនភាពកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក

ផ្នែកក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្នែកទី ១៧៩៨.៨៣ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្នើសុំព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដល់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់របស់ពួកគេ។ ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំបែបនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីមែល៖ privacy@KarmanHealthcare.com

ច្បាប់កាលីហ្វ័រញ៉ាតម្រូវឱ្យយើងបង្ហាញពីរបៀបដែលខេមម៉ានឆ្លើយតបទៅនឹងសញ្ញាបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត“ កុំតាមដាន” ឬយន្តការផ្សេងទៀតដែលផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តជម្រើសទាក់ទងនឹងការប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចដែលពាក្យនោះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់កាលីហ្វ័រញ៉ា) អំពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត។ សកម្មភាព។ របស់យើង រទេះរុញ បច្ចុប្បន្នមិនគាំទ្រលេខកូដ“ កុំតាមដាន” ។ នោះគឺ Karman បច្ចុប្បន្នមិនឆ្លើយតបឬចាត់វិធានការណាមួយទាក់ទងនឹងសំណើ“ កុំតាមដាន” ។

សិទ្ធិនិងជម្រើសរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាអំពីអ្នក។ យើងក៏ផ្តល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសជាក់លាក់អំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានពីអ្នករបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មាននោះនិងរបៀបដែលយើងទាក់ទងជាមួយអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមឬចង់ប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

អ្នកអាចប្រើសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នកដោយទាក់ទងមកយើងឬផ្ញើទម្រង់បែបបទស្នើសុំ។ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ឬដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយផ្សេងទៀត) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចគិតថ្លៃសេវាសមរម្យប្រសិនបើសំណើរបស់អ្នកច្បាស់ជាគ្មានមូលដ្ឋានដដែលៗឬហួសកំរិត។ ម៉្យាងទៀតយើងអាចបដិសេធមិនធ្វើតាមសំណើរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះ

យើងប្រហែលជាត្រូវការស្នើសុំព័ត៌មានជាក់លាក់ពីអ្នកដើម្បីជួយយើងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនិងធានានូវសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ឬដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយផ្សេងទៀតរបស់អ្នក) ។ នេះគឺជាវិធានការសន្តិសុខដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់បុគ្គលណាដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបានឡើយ។ យើងក៏អាចទាក់ទងអ្នកដើម្បីសួរអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងសំណើរបស់អ្នកដើម្បីពន្លឿនការឆ្លើយតបរបស់យើង។

យើងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរស្របច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលមួយខែប្រតិទិន។ ពេលខ្លះវាអាចចំណាយពេលយូរជាងមួយខែប្រតិទិនប្រសិនបើសំណើរបស់អ្នកមានភាពស្មុគស្មាញពិសេសឬអ្នកបានធ្វើការស្នើសុំជាច្រើន។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនិងធ្វើឱ្យអ្នកទាន់សម័យ។

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់

អ្នកមានសិទ្ធិត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីរបៀបដែលយើងនឹងប្រើនិងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ការពន្យល់នេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកដោយសង្ខេបតម្លាភាពឆ្លាតវៃនិងងាយស្រួល អាចចូលបាន ទ្រង់ទ្រាយហើយនឹងត្រូវសរសេរជាភាសាសាមញ្ញនិងច្បាស់លាស់។

សិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការបញ្ជាក់ថាតើយើងកំពុងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយើង។ សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះតាមតម្រូវការច្បាប់ក្នុងតំបន់។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរទាំងអស់ដើម្បីចូលដំណើរការកែប្រែឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ក្នុងតំបន់។ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវកែសម្រួលឬធ្វើវិសោធនកម្ម

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ។ ប្រសិនបើយើងបានលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅឱ្យភាគីទីបីយើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីជូនដំណឹងដល់ភាគីទីបីទាំងនោះអំពីការកែតម្រូវតាមលទ្ធភាព

សិទ្ធិមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ត្រូវបានលុបចោលក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ណាមួយអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើ៖ •ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលែងត្រូវការសម្រាប់គោលបំណងដែលវាត្រូវបានប្រមូលឬដំណើរការបើមិនដូច្នេះទេ

 • អ្នកជំទាស់នឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការជំទាស់ហើយយើងមិនមានផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់លើសលុបទេ
 • ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការដោយខុសច្បាប់ដោយយើង
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវតែលុបដើម្បីឱ្យស្របតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

យើងនឹងពិចារណាសំណើនីមួយៗដោយប្រុងប្រយ័ត្នស្របតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរអំពីសិទ្ធិក្នុងការលុបរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

សិទ្ធិក្នុងការរឹតបន្តឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិរឹតត្បិតដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលនៅពេល៖

 • អ្នកជំទាស់នឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងត្រូវតែរឹតបន្តឹងដំណើរការក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ
 • ដំណើរការគឺមិនស្របច្បាប់ហើយអ្នកស្នើសុំការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ជាជាងការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 • យើងលែងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងនៃដំណើរការដូចមានចែងក្នុងផ្នែករបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការបង្កើតការអនុវត្តឬការការពារផ្នែកច្បាប់ ការទាមទារ
 • អ្នកបានជំទាស់នឹងដំណើរការដោយអនុលោមតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិវត្ថុហើយការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងអំពីមូលដ្ឋានស្របច្បាប់កំពុងរង់ចាំ

សិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យ

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់អ្នកអាចស្នើសុំទទួលច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង (ឧទាហរណ៍ដោយបំពេញបែបបទឬផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រ) ។ សិទ្ធិក្នុងការដឹកជញ្ជូនទិន្នន័យអនុវត្តបានលុះត្រាតែដំណើរការអាស្រ័យលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកឬប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែដំណើរការដើម្បីដំណើរការកិច្ចសន្យាហើយដំណើរការត្រូវបានអនុវត្តដោយមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ (ពោលគឺតាមអេឡិចត្រូនិក) ។

សិទ្ធិទៅវត្ថុដើម្បីដំណើរការ

អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់រួមទាំងកន្លែងដែល៖

 • យើងកំពុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ឬសម្រាប់ការអនុវត្តការងារក្នុងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
 • យើង​គឺជា ការប្រើ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់
 • ព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រឬប្រវត្តិសាស្ត្រឬគោលបំណងស្ថិតិ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីជំទាស់យើងនឹងមិនដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៀតទេលុះត្រាតែយើងអាចបង្ហាញពីហេតុផលគួរឱ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍និងស្របច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការបែបនេះដែលបដិសេធផលប្រយោជន៍ឯកជន។

ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងដំណើរការសម្រាប់ទីផ្សារផ្ទាល់យើងនឹងមិនដំណើរការបែបនេះទៀតទេ។

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ទោះបីជាអ្នកជំទាស់នឹងដំណើរការជាក់លាក់ក៏ដោយយើងអាចបន្តដំណើរការនេះប្រសិនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឬមានកាតព្វកិច្ចធ្វើដូច្នេះក្រោមច្បាប់ជាធរមានដូចជានៅពេលដែលយើងត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់ឬដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលបានចុះឈ្មោះ។

ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

យើងចង់ផ្ញើព័ត៌មានដល់អ្នកអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដែលអាចជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រាប់យើងថាកុំផ្ញើទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលតាមអ៊ីមែលដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ឈប់ជាវនៅក្នុងអ៊ីមែលទីផ្សារដែលអ្នកទទួលបានពីយើងឬដោយទាក់ទងមកយើងដូចដែលមានចែងក្នុង“ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ” ខាងក្រោម។

ការផ្តល់និងការដកការយល់ព្រម

អ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះដំណើរការជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើដំណើរការត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកដំណើរការបែបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនិងយោងតាមសេចក្តីណែនាំដូចមានចែងនៅទីនេះ។

អ្នកអាចដកការយល់ព្រមណាមួយដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងពីមុនដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកយើងនឹងឈប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការយល់ព្រមរបស់អ្នកនិងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដូចដែលបានកំណត់នៅទីនេះ។

សូមកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាអ្នកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដំណើរការជាក់លាក់ក៏ដោយយើងអាចបន្តដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងដំណើរការដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាទាក់ទងនឹងអ្នកទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់យើងឬនៅពេលយើងមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យោងទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។

វិធីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក

អ្នកអាចប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយដោយទាក់ទងមកយើងឬដាក់ស្នើទម្រង់បែបបទស្នើសុំ។ សូមកត់សម្គាល់ថាយើងអាចទាក់ទងអ្នកហើយសុំឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាយើងមិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅមនុស្សដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ យើងអាចសុំឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ពីសំណើរបស់អ្នកមុនពេលយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយ។ នៅពេលដែលយើងបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយើងនឹងដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។ សូមកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាអ្នកជំទាស់នឹងដំណើរការជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយយើងអាចបន្តដំណើរការប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឬតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះតាមច្បាប់ដូចជានៅពេលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់។

ការការពារទិន្នន័យសម្រាប់កុមារ

យើងប្តេជ្ញាការពារទិន្នន័យរបស់កុមារនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់កូនអ្នកត្រូវបានប្រើឬមិនត្រូវបានប្រើ។ យើងធ្វើតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យជាសកលព្រោះវាទាក់ទងនឹងឯកជនភាពរបស់កុមារដែលអាចអនុវត្តចំពោះផលិតផលកាមេនដូចជាច្បាប់ការពារឯកជនភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងមិនដឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារដោយគ្មានការយល់ព្រមពីparentពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលត្រឹមត្រូវឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាយើងប្រហែលជាបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំ (ឬ ១៦ ឆ្នាំ) ឬអាយុអប្បបរមាដែលប្រហាក់ប្រហែលអាស្រ័យលើយុត្តាធិការរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីparentពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលសូមប្រាប់យើង ការប្រើ វិធីសាស្រ្តដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំហើយយើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះឱ្យបានឆាប់រហ័ស។

ការការពារទិន្នន័យនិងការការពារសុវត្ថិភាព

យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដូចជាជញ្ជាំងភ្លើងបច្ចេកទេសអ៊ិនគ្រីបនិងនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងដើម្បីការពារគណនីនិងប្រព័ន្ធកាមេនពីការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ទោះបីជាយើងខិតខំរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយក៏គ្មានវិធានការសន្តិសុខណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយយើងមិនអាចធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងលក្ខណៈមិនស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះទេ (ឧទាហរណ៍ដោយសារទង្វើដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបីដែលរំលោភបំពាន ច្បាប់ឬសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ) ។

Karman មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទារឬការខាតបង់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់លេខសម្គាល់អ្នកប្រើខុសដោយសារសកម្មភាពរបស់ភាគីទីបីដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខេម៉ាន់ឬដោយសារតែអ្នកបរាជ័យក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពនៃលេខសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវទេប្រសិនបើអ្នកផ្សេងចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈព័ត៌មានចុះឈ្មោះដែលពួកគេទទួលបានពីអ្នកឬតាមរយៈការរំលោភបំពានដោយអ្នកពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឬ EULA ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសូមអ៊ីម៉ែល privacy@KarmanHealthcare.com

ការផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគត

Karman អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីជូនដំណឹងនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ នៅពេលយើងផ្លាស់ប្តូរវាតាមលក្ខណៈសម្ភារៈសេចក្តីជូនដំណឹងនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងរួមជាមួយសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិ?

ព័ត៌មានអំពីអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានចែករំលែកនិងផ្ទេរជាផ្នែកនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាការទិញលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនឬការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត។ នេះក៏អនុវត្តផងដែរក្នុងករណីដែលក្ស័យធនក្ស័យធនឬការទទួលបានដែលកំណត់ត្រាអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលជាលទ្ធផលនៃដំណើរការបែបនេះ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កាម៉ាន់ឬដំណើរការទិន្នន័យឬប្រសិនបើអ្នកចង់ប្តឹងអំពីការរំលោភលើច្បាប់ឯកជនភាពក្នុងតំបន់ដែលអាចកើតមានសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ការប្រើ ពត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម៖

ការិយាល័យឯកជន

ការថែទាំសុខភាព KARMAN, INC

ឆ្នាំ ១៩២៥៥ សានចូសអាវេន

ទីក្រុងឧស្សាហកម្ម CA ៩១៧៤៨

privacy@KarmanHealthcare.com

អ្នកក៏អាចទាក់ទងយើងតាមទូរស័ព្ទតាមលេខជំនួយអតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធ។ រាល់ការទំនាក់ទំនងទាំងអស់ត្រូវបានពិនិត្យហើយការឆ្លើយតបត្រូវបានចេញនៅពេលដែលសមស្របតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបដែលបានទទួលអ្នកអាចបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកទៅនិយ័តករពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកសួរយើងយើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ។